Ahonobadha, Marilyn Apella, Maseno University Kenya, Kenya